Beograd

RPS Audit & Consulting

RPS Audit & Consulting je društvo sa jasnim fokusom i željom da obezbedi pouzdanu i personalizovanu uslugu, kreiranu na način da ispuni potrebe naših klijenata, doslednu najvišim profesionalnim standardima i pruženu po naknadama koje su u skladu sa finansijskim mogućnostima naših klijenata.Naše uverenje nas obavezuje da koncentrišemo energiju na razvijanje kreativnih ideja koje će formulisati praktična rešenja i proizvesti opipljive rezultate, nadmašujući očekivanja naših klijenata.

Posedujemo iskustva i znanja, kao i prijateljsku međunarodnu stručnu i logističku podršku, koja omogućava pružanje visokog nivoa profesionanih usluga revizije i znatno kompleksnijih konsultantskih projekata i usluga poslovnog savetovanja.

Društvo je osnovano 2011.godine, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne register upisano je pod brojem BD 51754/2011 (MB: 20732067 i PIB: 107049077). Društvo ima dozvolu za obavljanje poslova revizije izdato od Ministarstva finansija Republike Srbije (Broj: 401-00-2935/2014-16) i usklađeno je sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma – poseduje licencu ovlašćenog lica izdatu od Uprave za sprečavanje pranja novca.

 

 

Društvo pruža široki opseg integrisanih poslovnih usluga koje uključuju:

 • Angažmani revizije i pregleda finansijskih izveštaja–izražavanje mišljenja na finansijske izveštaje na osnovu revizije ili pregleda.
 • Ostali revizorski angažmani – srodne usluge (uveravanja, srodne usluge)
 • Procena vrednosti akcije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonu o tržištu kapitala 
 • Računovodstvene usluge–pružanje praktičnih saveta i pomoć u izradi periodičnih finansijskih izveštaja za potrebe rukovodstva ili statutarnih potreba, kao i usklađivanje sa računovodstvenim standardima (MRS 16, MRS 19, MRS 39).
 • Biznis planovi–kreiranje i izrada poslovnih planova za interne potrebe rukovodstva i za potrebe ispunjavanja uslova finansijskih institucija za potrebe finansiranja (metodologija banaka, Fonda za razvoj Srbije itd.).
 • Procene vrednosti kapitala i imovine –procene vrednosti kapitala za svrhe akvizija, spajanja, razvojnog planiranja, pomoći u sudskim postupcima, aplikacijama za kredit, kupovini imovine itd.
 • Priprema i sprovođenje procesa restrukturiranja i tenderske privatizacije.
 • Finansijski due diligence izveštaji (finansijska analiza poslovanja).
 • Poslovno savetovanje – izrada due diligence izveštaja, izrada informacionih memoranduma, izrada planova poslovnog i finansijskog restrukturiranja (restrukturiranja i stečaj), poslovanje na berzi i sa hartijama od vrednosti, ostale usluge vezane za računovodstvo i finansije, gde pružamo i usluge zastupanja u navedenim slučajevima.
 • Lično savetovanje–pružamo usluge opšteg profesionalnog savetovanja i usluga rukovodstvu i zaposlenima (obuka, trening itd.).
 • Savetovanje rukovodstva – interne kontrole, dizajniranje i ocean sistema, upravljanje gotovinom, budžetiranje i planiranje uz mehanizme kontrole troškova, savetovanje oko politike dividendi i vrednosti akcija.
 • Porezi – pitanja odloženih poreza (MRS 12), transferne cene i izrada obračuna godišnjeg poreza, razvijanje poreske strategije.